Více než stovka věřících se shromáždila v římské papežské bazilice Santa Maria Maggiore, aby si připomněla vznik dvou samostatných států, České a Slovenské republiky. Letos se slaví 30 let nejen od jejich formálního vzniku, ale také od navázání jejich diplomatických vztahů se Svatým stolcem. I proto se mše svaté zúčastnili zástupci všech tří stran – za Svatý stolec kardinál státní sekretář Pietro Parolin, který slavnostní liturgii předsedal, dále velvyslanec České republiky při Svatém stolci Václav Kolaja a velvyslanec Slovenské republiky při Svatém stolci Marek Lisánsky. Kromě diplomatického sboru se slavení eucharistie zúčastnili také obyvatelé Papežské slovenské koleje sv. Cyrila a Metoděje a Papežské koleje Nepomucenum, jejíž bohoslovci se zapojili do přípravy liturgie a ministrování.

Kardinál Pietro Parolin, který dříve navštívil Českou republiku v roce 2014 jako papežský legát u příležitosti oslav 25. výročí svatořečení svaté Anežky České, shrnul ve svém kázání historii křesťanské víry na území dnešního Česka a Slovenska a upozornil na spojení slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje s bazilikou Santa Maria Maggiore. Právě tam totiž v roce 869 papež Hadrián II. položením slovanských bohoslužebných knih na oltář a vyhlášením buly Gloria in excelsis Deo povolil používání staroslověnštiny v liturgii, což byl „významný moment křesťanské historie, protože se tak poprvé zavedl lidový jazyk do liturgického slavení“.

Co se týče moderní historie obou států, kardinál Parolin označil způsob rozdělení Československa v roce 1993 za příkladný: „Rozdělení Československa na dvě samostatné republiky proběhlo v míru. Dali jste tak celému světu výmluvnou lekci, že potřeby sebeurčení a nezávislosti se dají řešit ve vzájemném respektu, míru a opravdovém bratrství. (…) V průběhu staletí musely slovanské národy této oblasti čelit mnohým výzvám, mezi které patřil i útlak a cizí nadvláda. Ale duch nezávislosti a sebeurčení nebyl nikdy oslaben a díky velmi silnému dědictví evangelizace a kulturní identity dal po pádu komunistického režimu pokojně vzniknout České a Slovenské republice.“ Tuto dovednost pokojného řešení problémů vyzdvihl kardinál státní sekretář jako obzvlášť důležitou také pro dnešní dobu: „Dnes, ve světle konfliktů jako je válka na Ukrajině způsobená Ruskem, nepřestává být zkušenost dvou národů před 30 lety pramenem inspirace, jak řešit odlišnosti pokojně, skrze dialog a vzájemný respekt.“

Na závěr mše svaté zazněl chvalozpěv Te Deum na poděkování za 30 let pokojného soužití obou národů. Po něm ještě krátce promluvili velvyslanci České a Slovenské republiky u Svatého stolce a kardinál Parolin na konec pronesl přání, aby „světlo víry nepřestávalo svítit na tyto národy v čase, kdy se temnota znovu snaží přikrýt evropský kontinent“.

Vojtěch Razima, bohoslovec 

publikováno na zpravy.cirkev.cz